Tarptautinė konferencija „Švietimo architektūra“

Conference Archives

1st International conference "Educational Architecture - Challenges of Change"

VGTU

Vilnius, LT

November 22, 2018 – November 23, 2018

The purpose of this conference is to bring together international scholars working in the field of educational architecture in the broadest sense of the words. We particularly invite proposals from scholars in related fields such as architecture, educational sciences, history, sociology, and others.  This event aims for interdisciplinary discussions, that can highlight and broaden the problem of learning environment while the educational attitudes, methods and systems change. The considerations may include different kinds of learning environment, from preschools to universities, from outdoor learning spaces, playgrounds to theme parks, libraries, museums or community centers. The main focus will be paid on the architecture of schools.

With a clear perception of what has already happened, we are increasingly focusing on the possible, inevitable and necessary changes of learning spaces in order to meet the needs of contemporary learning society.

The two days conference will be structured to encourage mutual inspiration and fruitful debate among researchers. The conference languages are English and Lithuanian, and simultaneous translation will be provided.

View Conference Details

Mokslinė konferencija „Švietimo architektūra“ / Scientific Conference „Educational Architecture“

VGTU Architektūros fakultetas / VGTU Faculty of Architecture

Vilnius, LT

November 18, 2016 – November 19, 2016

Konferencijos „Švietimo architektūra“ tikslas yra aptarti architektūros ir ugdymo paradigmų sąveiką ir kaitą. Gerovės visuomenės kūrimas, kaip esminis Lietuvos pažangos tikslas, tiesiogiai priklauso nuo švietimo sistemos pokyčių sėkmės. Tikimasi, kad bendra edukologų, architektų, istorikų ir kitų švietimo iššūkius analizuojančių sričių atstovų diskusija taps postūmiu bendrai mokyklų kokybinės raidos koncepcijai kurti.

Šiuolaikinė edukacinė sistema Lietuvoje tebėra atsieta nuo ugdymo procesų realizavimui skirtų fizinių erdvių. Šiandieninės mokyklos pastato kokybė neretai apibūdinama tik šiluminio efektyvumo rodikliais ar naujai apdailintu eksterjeru. Energetiniai parametrai ir elementariosios higienos reikalavimų tenkinimas yra būtinas, bet tik pirmasis žingsnis ugdymuisi palankių erdvių kūrimo eigoje. Siekiant pereiti į kitą etapą, numatantį kokybinę mokyklos erdvės pertvarką, svarbu suvokti ugdymo nuostatų ir fizinės aplinkos sinerginį ryšį, identifikuoti mokyklos architektūrą kaip neatsiejamą ugdymo(si) sistemos dalį, atsižvelgiant į galimą architektūrinės aplinkos programuojantį poveikį ugdomųjų sąmonei ir sutelkti edukologų, architektų ir kitų suinteresuotųjų pajėgas, formuojant naujosios kartos harmoningam ugdymui adekvačią fizinę aplinką.

 

The aim of the conference “Educational Architecture“ is to discuss the interaction and relationship between architecture and educational philosophies.  Future welfare society, as an essential goal of Lithuania's progress, depends directly on the successful changes in the education system. We expect that the discussion among educators, architects, historians and the other specialists who deal with the challenges of education environment will set forward the qualitative development of the modern learning space.

Modern educational system in Lithuania is still dissociated from the teaching and learning physical environment. The quality of a building of today's school is often characterized by the indicators of thermal performance or by newly finished exterior. Compliance with the indispensable energy parameters and the hygiene requirements are only the first step in the development of space that is favorable for teaching and learning. Understanding the synergy of educational provisions and physical environment grounds the next step in qualitative transformation of school space. It is necessary to acknowledge the school architecture as an integral part of education system, taking into account the possible programming impact of the built environment on the pupils’ conciousness and their cognitive capacities.  It is particularly significant to mobilize educators, architects and other interested forces for shaping the physical environment that is the best for harmonious development of new generation.

 

View Conference Details